historia gospodarstwa

Polityka prywatności

Polityka Prywatności Gospodarstwa Ogrodniczego Gaszewscy

Drogi Użytkowniku! 

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o Witamy na stronie Gospodarstwa Ogrodniczego Gaszewscy, z siedzibą w Milanówku przy ulicy Zachodniej 2. Zobowiązujemy się do ochrony prywatności naszych klientów i użytkowników. Ta Polityka Prywatności określa, jakie dane osobiste zbieramy, jak są one używane i jakie masz prawa w związku z Twoimi danymi.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Krzysztof Gaszewski, prowadzący Firmę Gospodarstwo Ogrodnicze Gaszewski Krzysztof pod adresem 05-822 Milanówek ul. Zachodnia 2.

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: Gaszewscy@onet.pl.

TWOJE UPRAWNIENIA 

Przysługuje Ci prawo żądania: 

– dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub – jeśli ma to zastosowanie – art. 13 ust. 1 lit. f RODO),

-ich sprostowania (art. 16 RODO), 

-usunięcia (art. 17 RODO), 

-ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), 

-przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO). 

A także prawo: 

– wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

-z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach), w tym profilowania (art. 21 ust. 1 RODO); 
-jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO). 

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookies (o których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki. 

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ 

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych. 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:

– w celu przeglądanie stron www.gaszewscy.com, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności na stronie internetowej, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Ciebie produktów, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP;

– w celu statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych na naszej stronie, ułatwienia korzystania ze strony internetowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego strony internetowej, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności na stronie internetowej, oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron, Twojej historii wyszukiwania, lokalizacji, adresu IP, ID urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego;

– w celu odpowiedzi na pytania Klientów, przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w formularzu kontaktowym.

Kategorie danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:

-dane kontaktowe, w tym: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, w celu odpowiedzi na Twoje pytania

– dane dotyczące aktywności na stronie internetowej.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem naszej strony.

Czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do komunikacji z Tobą. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

-kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie w uzasadnionych przypadkach lub wycofa udzieloną zgodę;

-kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 6 lat (kontakt nieaktywny);

-po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

Dane dotyczące Klientów przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Klienta przez Klienta.

Odbiorcy danych osobowych

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:
-organom państwowym, np. prokuratura, Policja, PUODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas zwrócą,

Nie przekazujemy Twoich danych poza obszar Unii Europejskiej.

Bezpieczeństwo danych

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL. Ta witryna jest chroniona przez reCAPTCHA zgodnie z treścią Polityki prywatności Google i Warunkami usługi Google.

Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Masz prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Twoje dane osobowe są przetwarzane.

Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe masz prawo do:

-dostępu do danych osobowych;

-uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

-uzyskania kopii swoich danych osobowych. 

Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres e-mail Administratora.

Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych.

Masz też prawo do żądania od Administratora uzupełnienia Twoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, zgłoś swoje żądanie na adres e-mail Administratora.

Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

Masz prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

-Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

-wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;

-Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

-wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;

-wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;

-dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.

Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres e-mail Administratora.

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

-kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;

-gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

-Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;

-gdy zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres e-mail Administratora.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

-przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;

-przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, zgłoś swoje żądanie na adres e-mail Administratora.

Prawo do żądania przeniesienia danych osobowych (art. 20 RODO)

Masz prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.

Możesz również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio Twoje dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres e-mail Administratora.

Prawo do cofnięcia zgody

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres e-mail Administratora.

Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Zmiany w Polityce prywatności

Informacja o zmianie w Polityce Prywatności będą publikowane na stronie internetowej www.Gaszewscy.com