historia gospodarstwa

RODO

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym jest Krzysztof Gaszewski, właściciel Gospodarstwa Ogrodniczego Gaszewscy z siedzibą w Milanówku, przy ulicy Zachodniej 2.

W przypadku pytań związanych z prowadzonym monitoringiem zapraszamy do kontaktu z inspektorem ochrony danych pod adresem: gaszewscy@onet.pl.

Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz Klientów Administratora, ochrony jego mienia, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit.f) RODO).

Postanowienia specjalne oraz prawa osób, których dotyczą

Zakresem monitoringu wizyjnego objęty jest obszar wokół siedziby Administratora, ciągi komunikacyjne na terenie Gospodarstwa Ogrodniczego Gaszewscy oraz kluczowe pomieszczenia. Administrator przechowuje nagrania przez 3 (trzy) miesiące od dnia nagrania. 

Jako osobie, której dane dotyczą, przysługuje Pani/Panu szereg uprawnień, w tym m.in. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych lub ich usunięcia. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu praw dostępnych jest na stronie: www.gaszewscy.com.